Sposób leczenia chłoniaków B komórkowych.

Firma Roche ogłosiła pozytywne wyniki badań, w których porównywano bezpieczeństwo i skuteczność terapii lekiem MabThera® (rytuksymab) podawanym we wlewie dożylnym i preparatem rytuksymab w postaci iniekcji podskórnej
Wyniki badań rejestracyjnych przedstawione na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego potwierdzają, że podskórne podanie preparatu rytuksymab skraca czas podania leku do ok. 5-7 minut, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego samego preparatu we wlewie dożylnym.
Firma Roche ogłosiła wyniki dwóch badań potwierdzające, że ustalona dawka preparatu rytuksymab podana w formie iniekcji podskórnej, pozwala na skrócenie czasu pobytu pacjentów otrzymujących ten preparat na oddziałach infuzyjnych. We wspomnianych badaniach wykazano, że podanie podskórne (SC) nie wpływa na obniżenie stężenia rytuksymabu we krwi (parametry farmakokinetyczne) w porównaniu ze standardowym wlewem dożylnym (IV). Profile zdarzeń niepożądanych w przypadku podania podskórnego i dożylnego były zbliżone, a reakcje związane z podaniem leku miały charakter łagodny lub umiarkowany. Na podstawie zaprezentowanych wyników firma Roche zwróciła się do Europejskiej Agencji Leków o rozszerzenie gamy produktu leczniczego składając w tej sprawie stosowny wniosek 4 grudnia 2012 r.
„Rytuksymab w formie podskórnej może stać się skuteczną i wygodniejszą opcją dla pacjentów leczonych preparatem MabThera®, który zrewolucjonizował sposób leczenia chłoniaków B komórkowych” — twierdzi Hal Barron, dyrektor ds. medycznych w dziale Rozwoju Rynków Globalnych. — „Jako lider w zakresie innowacyjnych metod leczenia raka, firma Roche angażuje się w zakrojony na szeroką skalę program badań nad produktami leczniczymi i innowacyjnymi sposobami ich podawania”.
Metoda podskórna skraca czas podania rytuksymabu do około 5 minut, podczas gdy podanie
w formie wlewu dożylnego trwa średnio ok. 2, 5 godziny. Preparat rytuksymab w formie podskórnej występuje w postaci gotowej do podania, co może ułatwić zadanie zarówno wydającym go farmaceutom, jak i personelowi szpitala, oszczędzając czas poświęcany na przygotowanie i podanie leku pacjentowi.
Za punkt końcowy badań „non-inferiority” przyjęto równoważność obydwu form preparatu pod względem skuteczności ich działania tak, aby upewnić się, że uczestniczącym w badaniach pacjentom nie jest podawana zbyt mała dawka w porównaniu do ustalonej dawki dożylnej. Pierwszorzędowy punkt końcowy został osiągnięty dzięki potwierdzeniu, że minimalne stężenie leku w okresie poprzedzającym podanie kolejnej dawki (Ctrough) nie było niższe przy podaniu podskórnym w porównaniu z wlewem dożylnym (odpowiednio 134,6 µg/ml w porównaniu do 83,1 µg/ml – stosunek 1,62). Ponadto, wstępna analiza skuteczności (wskaźnik odpowiedzi na lek), wykazała, że zmiana formy podania leku z wlewu dożylnego na podanie podskórne nie wpływa na udowodnioną skuteczność rytuksymabu w leczeniu chłoniaków.
Pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu SparkThera (faza Ib) został także osiągnięty poprzez wykazanie równoważności stężeń minimalnych w okresie poprzedzającym podanie kolejnej dawki rytuksymabu (Ctrough) podawanego podskórnie i dożylnie w grupie pacjentów z chłoniakiem grudkowym w leczeniu podtrzymującym. Stosunek stężenia minimalnego rytuksymabu SC/IV wyniósł 1,24 przy odstępie czasowym pomiędzy kolejnymi dawkami wynoszącym dwa miesiące oraz 1,12 przy podawaniu preparatu raz na trzy miesiące.
Badanie SABRINA (BO22334)
SABRINA to dwuetapowe, międzynarodowe badanie fazy III, w którym oceniano parametry farmakokinetyczne, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rytuksymabu w postaci podskórnej
i dożylnej u pacjentów z chłoniakiem grudkowym w leczeniu indukcyjnymi podtrzymującym. W pierwszym etapie badania (zatwierdzenie dawki), gdzie pierwszorzędowym punktem końcowym były parametry farmakokinetyczne (Cthrough), udział wzięli wcześniej nieleczeni chorzy na nieziarniaczego chłoniaka grudkowego, których podzielono losowo na dwie grupy. W jednej z grup chorym podawano 375 mg/m2 produktu MabThera® we wlewie dożylnym, w drugiej natomiast pacjenci otrzymywali ustaloną dawkę podskórną rytuksymabu (1400 mg). W obydwu przypadkach rytuksymab stosowany był w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP lub CVP. Pacjenci, u których wystąpiła pełna lub częściowa odpowiedź na lek po 8 cyklach leczenia kontynuowali terapię podtrzymującą zgodnie z uprzednim podziałem na grupy, tj. w dalszym ciągu przyjmując lek dożylnie lub podskórnie. Badanie SABRINA obejmowało także analizę skuteczności przeprowadzoną w celu udowodnienia, że zmiana formy podania z wlewu dożylnego na podanie podskórne nie wpływa na skuteczność preparatu rytuksymab w leczeniu chłoniaków. Zbliżone wskaźniki odpowiedzi ogólnej [84,4 % IV i 90,5% SC] (ORR) oraz odpowiedzi całkowitej (CR) [29.7% IV and 46% SC] uzasadniają wniosek o porównywalnej skuteczności. W drugim etapie, gdzie za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto skuteczność, do badania zostaną włączeni kolejni pacjenci losowo przydzielani do grup SC i IV.
Badanie SparkThera (BP22333)
SPARKTHERA to dwuetapowe, międzynarodowe badanie fazy Ib, którego celem jest porównanie parametrów farmakokinetycznych, skuteczności i bezpieczeństwa preparatu rytuksymab w postaci podskórnej i dożylnej u pacjentów chorych na chłoniaka grudkowego otrzymujących leczenie podtrzymujące. W pierwszym etapie badania została ustalona wielkość dawki podskórnej preparatu rytuksymab, natomiast w drugim etapie zatwierdzono ją (1400 mg) po uprzednim losowym przydzieleniu pacjentów do grup SC i IV.
Preparat rytuksymab w postaci iniekcji podskórnej
Preparat rytuksymab w postaci iniekcji podskórnej wykorzystuje technologię Enhanze™ opracowaną przez firmę Halozyme Therapeutics, Inc.. Technologia ta umożliwia wykonanie podskórnej iniekcji leku o dużej objętości poprzez przejściowe ograniczenie działania kwasu hialuronowego, który w tkance podskórnej tworzy żelowy filtr, przestrzenną sieć zdolną wiązać duże ilości wody.
Bazując na wspomnianej wyżej technologii, firma Roche pracuje również nad preparatem trastuzumab w postaci iniekcji podskórnej. Stosowny wniosek o rozszerzenie gamy produktu leczniczego przeznaczonego do leczenia HER2-dodatniego raka piersi został już złożony do Europejskiej Agencji Leków.
O produkcie MabThera® (rytuksymab)
MabThera® (rytuksymab) jest referencyjnym przeciwciałem leczniczym, które wiąże się z konkretnym białkiem – antygenem CD20 – na powierzchni prawidłowych i nowotworowych limfocytów B. Następnie aktywuje on naturalne mechanizmy obronne organizmu, które atakują i niszczą tak oznakowane limfocyty B. Komórki pnia (prekursory limfocytów B) w szpiku kostnym nie mają antygenu CD20, co umożliwia odradzanie się zdrowych limfocytów B po leczeniu i osiągnięcie ich prawidłowej liczby w ciągu kilku miesięcy.
Produkt MabThera® (w USA pod nazwą Rituxan), stworzony przez firmę Biogen Idec, został po raz pierwszy dopuszczony do stosowania przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 1997 r. do leczenia chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w fazie nawrotu lub oporności na leczenie i był pierwszym celowanym lekiem na raka zatwierdzonym przez FDA. W czerwcu 1998 r. produkt MabThera® (rytuksymab) dopuszczono do obrotu także w UE. Od ponad 15 lat gromadzone są dowody na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku, jak do tej pory przeprowadzonych zostało już ponad 300 badań klinicznych fazy II/III.
Wskazania do stosowania produktu MabThera® w onkologii w UE są następujące:
• w skojarzeniu z chemioterapią: leczenie chorych na przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wcześniej nieleczonych oraz chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby w skojarzeniu z chemioterapią: leczenie uprzednio nieleczonych chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania
• terapia podtrzymująca u pacjentów z nieziarniczym chłoniakiem grudkowym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne w skojarzeniu z chemioterapią wg schematu CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna, prednizon): leczenie chorych na chłoniaki nieziarnicze rozlane z dużych komórek B zawierających antygen CD20
• jako monoterapia: leczenie chorych na chłoniaki grudkowe w III-IV stopniu klinicznego zaawansowania w przypadku oporności na chemioterapię lub w przypadku drugiej lub kolejnej wznowy po chemioterapii
Produkt MabThera® jest badany także pod kątem zastosowania w leczeniu innych rodzajów nowotworów krwi oraz schorzeń, w których rolę wydaje się odgrywać dodatni antygen CD20. Do tej pory na całym świecie referencyjnym przeciwciałem monoklonalnym MabThera było leczonych 3 mln pacjentów, w tym 2,7 mln to pacjenci leczeni w obszarze hematologicznym.
Produkt MabThera® występuje pod nazwą Rituxan w USA, Japonii i Kanadzie. Obrotem w USA zajmuje się firma Genentech, należąca do grupy Roche, wraz z Biogen Idec. Firma Roche odpowiada za rynki Europy i pozostałych krajów, poza Japonią, gdzie obrotem zajmują się firmy Chugai i Zenyaku Kogyo Co. Ltd.
Roche
Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka.
Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem
w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej.
Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia , jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.
W 2012 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 82 000 pracowników na całym świecie i przeznaczyła ponad
8 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 45,5 mld franków szwajcarskich.
Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii.
Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: www.roche.com

Kontakt:
Izabela Cabaj -Lachowicz
Communications Specialist
Roche Polska Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel. 022/345 17 59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>