RoACTEMRA została w Europie dopuszczona do stosowania u dzieci z rzadką i ciężką postacią zapalenia stawów.

Lek ten stwarza nowe możliwości leczenia uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (uMIZS). Dotychczas dzieci z tą postacią MIZS zwykle nie otrzymywały odpowiedniego leczenia, ponieważ stosowane u nich leki nie były skuteczne w walce z chorobą. Grupa Roche ogłosiła 3 sierpnia 2011r., że Komisja Europejska dopuściła lek RoACTEMRA (tocilizumab) do stosowania w leczeniu aktywnej uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (uMIZS) u dzieci w wieku co najmniej 2 lat, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
i kortykosteroidami systemowymi (leki stosowane w leczeniu zapaleń). Lek RoActemra (poza Europą występujący pod nazwą ACTEMRA) może być podawany w monoterapii lub w skojarzeniu
z metotreksatem u pacjentów z uogólnioną postacią MIZS.
?To dla wszystkich bardzo ważna decyzja. Jest to milowy krok w leczeniu uogólnionej postaci MIZS, ciężkiej choroby, która dotykaj dzieci.?- powiedział lek. med. Hal Barron – dyrektor ds. medycznych
w dziale Rozwoju Rynków Globalnych Roche. ?RoACTEMRA jest pierwszym i jedynym lekiem biologicznym, który wykazał istotną skuteczność w leczeniu uMIZS u młodych pacjentów. Stwarza to pediatrom i reumatologom nowe możliwości w leczeniu tej bardzo ciężkiej choroby.?

Postać uogólniona jest najrzadszą odmianą młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS).i Dotyka ona około 10 do 20% pacjentów z MIZSii. Początek choroby występuje najczęściej
u dzieci w wieku od 18 miesięcy do 2 lat,2,iii ale może utrzymywać się aż do wieku dorosłego. Szacunkowy ogólny współczynnik umieralności u pacjentów z uogólnioną postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów wynosi aż 2-4%. Choroba ta jest przyczyną prawie 2/3 wszystkich zgonów wśród dzieci z zapaleniem stawów.iv Nasilenie uogólnionej postaci MIZS jest zmienne
w zależności od pacjenta. Do objawów choroby należą: zapalenie stawów, któremu towarzyszy okresowa gorączka, wysypka, niedokrwistość, powiększenie wątroby lub śledziony i zapalenie błony surowiczej serca i/lub płuc.v Nawet u 2/3 dzieci z najcięższą uogólnioną postacią MIZS występuje przewlekłe zapalenie stawów, a u około połowy występuje znaczne uszkodzenie stawów. vi,vii

Lek RoACTEMRA jest obecnie stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
u dorosłych, u których leczenie nie było skuteczne jednym lub kilkoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. DMARD) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. TNF). Jest on jedynym dopuszczonym do stosowania lekiem biologicznym skierowanym przeciwko receptorowi ludzkiej interleukiny-6 (IL-6), która odgrywa kluczową rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Badanie TENDER
W oparciu o pozytywne dane z randomizowanego badania fazy III (zwanego badaniem TENDER) został złożony wniosek o rozszerzenie wskazań do stosowania leku RoACTEMRA. W badaniu tym oceniano krótkoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność leku RoACTEMRA, w porównaniu
do placebo, w łagodzeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych, u pacjentów (w wieku 2?17 lat)
z czynną uogólnioną postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Wyniki wskazują,
że u 85% (64/75) dzieci z uogólnioną postacią MIZS przyjmujących lek RoACTEMRA w ciągu
12 tygodni leczenia nie wystąpiła gorączka. Natomiast u 30% nastąpiła poprawa (JIA ACR30)
w zakresie objawów przedmiotowych i podmiotowych uogólnionej postaci MIZS ? w porównaniu
z grupą placebo (p<0,0001), gdzie wartość ta wynosiła 24% (9/37).1

Dodatkowe wyniki wskazują, że poprawa w zakresie objawów przedmiotowych i podmiotowych uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów wystąpiła u istotnie większej liczby dzieci przyjmujących lek RoACTEMRA. Po 12 tygodniach 71% (53/75) dzieci przyjmujących lek RoACTEMRA uzyskało wynik JIA ACR70, w porównaniu do 8% (3/37) w grupie placebo (p<0,0001).

Randomizowane badanie fazy III (TENDER) było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby
z udziałem 112 pacjentów z uogólnioną postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Uczestniczyły w nim 43 ośrodki z 17 krajów. W badaniu oceniano skuteczność i profil bezpieczeństwa leku RoACTEMRA względem placebo w okresie 12 tygodni. Są to pierwsze prezentowane wyniki badań klinicznych, które będą prowadzone przez 5 lat.

Lek RoACTEMRA ma korzystny profil bezpieczeństwa. W badaniu nie stwierdzono nowych
lub nieprzewidzianych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem leku. Do najczęściej obserwowanych (przynajmniej 5% pacjentów) należały infekcje górnych dróg oddechowych, ból głowy, zapalenie jamy nosowej i gardła oraz biegunka. Do najczęściej zgłaszanych ciężkich infekcji należało zapalenie płuc, nieżyt żołądka i jelit, ospa wietrzna oraz zapalenie ucha środkowego. U 16% pacjentów z grupy przyjmującej lek RoACTEMRA i 5% pacjentów z grupy placebo wystąpiła reakcja poinfuzyjna. Podczas kontrolowanej i otwartej kontynuacji badania u 1 ze 112 pacjentów przyjmujących lek RoACTEMRA wystąpiła reakcja anafilaktyczna. Te obserwacje były zgodne
z wynikami japońskiego programu klinicznego dotyczącego uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (obejmującego 149 pacjentów leczonych lekiem ACTEMRA przez średnio ponad 2 lata), które zawarto we wniosku w charakterze danych dodatkowych.

Do badania zaklasyfikowano pacjentów w wieku 2-17 lat z aktywną uogólnioną postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, trwającą przynajmniej od 6 miesięcy (średni czas trwania choroby w badaniu wynosił 5 lat). U dzieci biorących udział w badaniu wystąpiła nietolerancja lub niewystarczająca odpowiedź na dotychczasowe leczenie (NLPZ i kortykosteroidy
o działaniu systemowym). Wszyscy pacjenci przez okres 12 tygodni, otrzymywali co 2 tygodnie lek RoACTEMRA (8 mg/kg w przypadku masy ciała ?30 kg lub 12 mg/kg w przypadku masy ciała <30 kg) lub placebo, w postaci 60-minutowego pojedynczego wlewu dożylnego. Pacjenci kontynuowali leczenie NLPZ, kortykosteroidami i metotreksatem, jeśli przyjmowali te leki w chwili rozpoczęcia badania. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była liczba pacjentów leczonych lekiem RoACTEMRA, którzy po 12 tygodniach leczenia w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo uzyskali poprawę JIA ACR30 oraz nie występowała u nich gorączka.

O leku RoACTEMRA/ACTEMRA
Lek ACTEMRA powstał dzięki współpracy badawczej z firmą Chugai, która nadal uczestniczy
w tym projekcie. ACTEMRA jest pierwszym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym
o właściwościach inhibitora receptora interleukiny-6 (IL-6).
Lek ACTEMRA został po raz pierwszy dopuszczeny do obrotu w Japonii w czerwcu 2005. Został
on wprowadzony na rynek przez firmę Chugai jako lek na chorobę Castlemana. W kwietniu 2008 r.
w Japonii rozszerzono rejestrację o dodatkowe wskazania w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów z uogólnionym początkiem. W styczniu 2009 r. lek RoACTEMRA został dopuszczony
do obrotu w Unii Europejskiej w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję dotychczasowego leczenia jednym lub kilkoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (ang. DMARDs -disease modyfying anti-rheumatic drugs) lub inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (ang. TNF – tumour necrosis factor). U tych chorych lek RoActemra może być podawany w monoterapii
w przypadku nietolerancji metotreksatu lub u pacjentów, u których kontynuacja leczenia metotreksatem nie jest wskazana.
Lek jest również dopuszczony do stosowania w ponad 90 innych krajach, np. w Indiach, Brazylii, Szwajcarii i Australii. W styczniu 2010 roku lek ACTEMRA uzyskał pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu w Stanach Zjednoczonych ze wskazaniem do leczenia dorosłych z RZS o umiarkowanym lub dużym nasileniu, u których wystąpiła nie wystarczająca odpowiedź na leczenie inhibitorami TNF. Lek ACTEMRA jest również dopuszczony do stosowania w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Indiach i Szwajcarii w leczeniu aktywnej uogólnionej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów \u dzieci w wieku co najmniej 2 lat.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku RoACTEMRA w leczeniu RZS zostało potwierdzone
w obszernym klinicznym programie rozwoju składającym się z pięciu badań klinicznych fazy III. Brało w nim udział ponad 4000 chorych na RZS z 41 krajów, w tym również ze Stanów Zjednoczonych. Ogólny profil bezpieczeństwa leku RoACTEMRA jest spójny we wszystkich globalnych badaniach klinicznych.
Do działań niepożądanych, które zgłaszano w badaniach klinicznych leku RoACTEMRA, należały ciężkie infekcje, perforacje żołądka i jelit oraz reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja. Najczęściej występujące działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych to infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie jamy nosowej i gardła , ból głowy, nadciśnienie i zwiększenie aktywności ALT. U niektórych pacjentów obserwowano łagodne i odwracalne zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (ALT i AST). Nie stwierdzono uszkodzenia wątroby ani wpływu leku na czynność wątroby. U niektórych pacjentów obserwowano zmiany wyników laboratoryjnych, w tym zwiększenie stężenia lipidów (cholesterolu, LDL, HDL i trójglicerydów) oraz zmniejszenie liczby neutrofilów
i płytek krwi , które nie miało związku z klinicznymi efektami działania leku. Leki, które osłabiają działanie układu immunologicznego, w tym również lek RoACTEMRA, mogą powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia nowotworów.

Roche
Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących
się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka. Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Strategia Roche koncentrująca się
na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów. W 2010 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 80 000 pracowników na całym świecie
i przeznaczyła ponad 9 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 47,5 mld franków szwajcarskich. Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii. Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: www.roche.com
Wszystkie znaki handlowe wykorzystane lub wymienione w tym komunikacie są chronione przez prawo.

Więcej informacji:
Anna Żur
Senior Communications Manager
Roche Polska Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Tel. 022/345 17 81

Paulina Sychniak
Junior Account Manager
ComPress S.A.
ul. Tytoniowa 20
04-228 Warszawa
Tel. 795 520 926

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>