Polskie matki zbyt krótko karmią piersią- raport z badania.

Szanowni Państwo,

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka oraz jego kontynuację po rozszerzeniu diety nawet do 2. roku życia dziecka. Niestety, mimo iż kobiety w Polsce mają coraz większą świadomość korzyści płynących z karmienia piersią i częściej decydują się na karmienie naturalne, to jednak spory odsetek z nich za szybko i zbyt pochopnie z niego rezygnuje.

 

Z badania pt. „Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia”, przeprowadzonego w latach 2014-2015 roku przez prof. Barbarę Królak-Olejnik oraz dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z Fundacją NUTRICIA wynika, że wśród matek dzieci do 6. miesiąca, piersią karmi tylko 38%, wyłącznie piersią karmi jedynie 4%.  Badania potwierdzają również, że jedynie wytrwałość w realizacji standardów opieki okołoporodowej pozwoli na skuteczne wykorzystanie potencjału polskich matek pragnących karmić naturalnie.

Jak wynika z badania, kobiety potrzebują zorganizowanych form wsparcia zarówno w szpitalu, jak i po jego opuszczeniu, co wskazuje na ogromną potrzebę szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych oraz realizacji inicjatywy „Szpitali Przyjaznych Dziecku”, by  upowszechniać  karmienie piersią w Polsce.

 

W załączeniu przesyłam:

- Wyciąg z badania: „Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia”

- Kluczowe wnioski

- Informację prasową

 

Zachęcam do zainteresowania się tym ważnym tematem  oraz podzielenia się tymi unikalnymi badaniami z Czytelnikami. W razie pytań czy chęci kontaktu z naszym ekspertem – Barbarą Królak-Olejnik, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Pozdrawiam,

 

—————————————————————

Barbara Krastiłow

Biuro Prasowe Programu “1000 pierwszych dni dla zdrowia”

ul. Migdałowa 4/43

02-796 Warszawa

tel: (+48 22) 546 11 00

mobile: 517 477 236

e-mail: 1000dni@alertmedia.pl

 

 

 

 

1000 dni – Polskie matki zbyt krotko karmia piersia – informacja prasowa.txt

 

INFORMACJA PRASOWA
Polskie matki zbyt krótko karmiš piersiš
Najnowszy raport poœwięcony wdrażaniu praktyk laktacyjnych w ramach obowišzujšcego standardu opieki okołoporodowej
Warszawa, 7 wrzeœnia 2015 r. – Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłšczne karmienie piersiš przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Z badania „Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowišzujšcego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesišca życia” wynika, że już kilka dni po porodzie, aż 25% mam, nie karmi swoich dzieci wyłšcznie piersiš. Te niepokojšce dane skłaniajš do myœlenia, czemu choć coraz więcej kobiet decyduje się na karmienie piersiš, spory odsetek z nich szybko z niego rezygnuje.
Karmienie piersiš jest najlepszym sposobem, aby dostarczyć niemowlęciu niezbędne składniki odżywcze. Pokarm matki to najbardziej specjalistyczne pożywienie, które spełnia jego szczególne potrzeby żywieniowe. WHO zaleca wyłšczne karmienie piersiš przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka oraz jego kontynuację po rozszerzeniu diety nawet do 2. roku życia. Dane z badania  przeprowadzonego przez prof. Barbarę Królak-Olejnik oraz dr inż. Danutę Gajewskš we współpracy z Fundacjš NUTRICIA, wskazujš jednak, że podstawowe zalecenia WHO odnoœnie zasad żywienia niemowlšt sš w Polsce realizowane w sposób niewystarczajšcy. Wœród matek dzieci do 6. miesišca życia, piersiš karmi tylko 38%, a wyłšczne karmienie piersiš stosuje jedynie 4% . Niepokoi również fakt, że spoœród mam, które nie karmiš już piersiš większoœć zakończyła karmienie w cišgu 1 miesišca życia dziecka.
Najczęstszymi powodami zaprzestania karmienia piersiš podawanymi przez matki sš przekonanie, że dziecko się nie najada – taki powód deklarowało 35% wœród matek dzieci do 4. m.ż. i 48% matek dzieci do 6.m.ż. Inne powody zaprzestania karmienia naturalnego po 4 m.ż. dziecka to m.in. 20% – brak pokarmu u matki, 17% – niechęć dziecka do ssania piersi, natomiast 14% kobiet wskazało na chorobę lub problemy zdrowotne dziecka. Zdecydowanie rzadziej wskazywane były takie przyczyny jak: niechęć matki do kontynuacji karmienia piersiš, powrót do pracy, zalecenia lekarza pediatry czy wprowadzenie do diety innych pokarmów. Te dane wskazujš na potrzebę opieki laktacyjnej nie tylko podczas pobytu w szpitalu, ale również po wypisie do domu.
Jednoznacznie można stwierdzić, że najwyższy stopień realizacji standardów okołoporodowych występuje w szpitalach posiadajšcych tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, gdzie 60% matek spotkało na oddziale specjalistę z zakresu laktacji, aż 70% matek uzyskało pomoc w przystawieniu dziecka do piersi jeszcze w trakcie przebywania na sali porodowej, natomiast trzy czwarte matek bioršcych udział w badaniu uzyskało informację o miejscach oraz sposobach uzyskania pomocy i porad zwišzanych z laktacjš po opuszczeniu szpitala. Ponadto w ramach inicjatywy szpitali przyjaznych dziecku, matki uzyskujš informacje o tym jak karmić piersiš (jak rozpoznać czy dziecko prawidłowo ssie i się najada, jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi) oraz jakie korzyœci płynš z karmienia piersiš. „Dotychczas realizacja inicjatywy szpitali przyjaznych dziecku wynikała z dobrej woli personelu medycznego i kierowana była jedynie do zainteresowanych szpitali. Obecnie – dzięki zintegrowaniu 10 kroków do udanego karmienia piersiš z obowišzujšcymi standardami opieki okołoporodowej – wszystkie szpitale położnicze muszš realizować zasady obowišzujšce w szpitalach przyjaznych dziecku, czyli do podjęcia działań na rzecz ochrony, propagowania i wspierania karmienia piersiš” mówi prof. Barbara Królak-Olejnik, współautor badania.
Choć wcišż daleko nam do zaleceń WHO, widać, że szeroko zakrojone akcje edukacyjne oraz realizacja inicjatywy szpitali przyjaznych dziecku służš upowszechnianiu karmienia piersiš. Z badania jednoznacznie wynika, że właœnie te kobiety, które rodziły w placówkach z tytułem „Szpitali Przyjaznych Dziecku” dłużej karmiš swoje dzieci piersiš. Realizacja standardów opieki okołoporodowej wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia wcišż wymaga ulepszeń i konsekwentnej realizacji, a tylko tak kobiety karmišce mogš otrzymywać odpowiednie wsparcie oraz wiedzę z zakresu karmienia piersiš, zwłaszcza po wypisie ze szpitala. Opieka laktacyjna, informowanie o korzyœciach płynšcych z karmienia piersiš oraz odpowiedzi na pytania dotyczšce tego procesu powinny stanowić trzon promocji karmienia naturalnego. Wytrwałoœć w realizacji standardów pozwoli na skuteczne wykorzystanie potencjału polskich matek pragnšcych karmić naturalnie. Dlatego też tak ważne jest podwyższanie wiedzy personelu medycznego, który sprawuje opiekę nad matkami, tak, by wydłużyć proces karmienia piersiš w Polsce.
„Kobiety szybko rezygnujš z karmienia piersiš, oznacza to dla nas potrzebę stałego prowadzenia szerokiej edukacji i zorganizowanych form wsparcia matek karmišcych w zakresie przezwyciężania trudnoœci zwišzanych z karmieniem piersiš. Matki dbajšc o swój sposób odżywiania się już w okresie cišży kształtujš prawidłowe nawyki żywieniowe swojej pociechy. Jak najdłuższe karmienie piersiš stanowi kolejny krok w zapewnieniu prawidłowego rozwoju oraz w ochronie swojego dziecka przez kluczowy dla jego rozwoju okres, czyli 1000 pierwszych dni jego życia.” – powiedziała Marta Szulc, kierownik Fundacji NUTRICIA, inicjatora programu edukacyjnego „1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
Na edukacyjnej platformie www.1000dni.pl mamy mogš korzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych na temat karmienia piersiš przygotowanych we współpracy z ekspertami.
Badanie „Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowišzujšcego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesišca życia” odbyło się w latach 2014-2015. Celem prowadzonego badania jest ocena wdrażania standardu opieki okołoporodowej w zakresie zawartych w nim praktyk laktacyjnych, jego wpływu na realizację tych procedur w oddziałach położniczych i noworodkowych w Polsce, wpływu realizacji standardu na czas karmienia piersiš oraz ocena sposobu odżywiania niemowlšt w pierwszym roku życia.
Więcej informacji udzielajš:
Agata Prorok
Program
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”
tel.: 519 726 170
biuro@fundacjanutricia.pl
Irmina Brede
Biuro Prasowe Programu
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”
tel.: 501 312 290
1000dni@alertmedia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>