Fundacja Zdrowia Dr Ratha- Jak rozsądnie wykorzystywać technologie diagnostycznie z korzyścią dla Twojego zdrowia?

Wczesne wykrycie problemów zdrowotnych jest niezmiernie istotne w celu powstrzymania postępu choroby lub jej eliminacji już na samym początku. W ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwinięto różnorodne techniki obrazowania, takie jak: promieniowanie rentgenowskie, ultradźwięki, rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, stosowane dla diagnostyki jak i opieki terapeutycznej. Jednakże w ostatnich latach wielu lekarzy, a zwłaszcza radiologów, zaczęło niepokoić się możliwością nadużycia określonych technik diagnostycznych, w szczególności tych, w trakcie których pacjenci są poddani działaniu promieniowania. Pomimo tego, że sporadyczne wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej nie wywiera negatywnego wpływu na pacjenta, to jednak wielokrotne wystawienie na oddziaływanie promieniowania w krótkim przedziale czasowym może wywołać poważne uszkodzenie komórek, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia nowotworu lub innych chorób.

Źródła promieniowania

Nasze ciała są narażone na różnego rodzaje promieniowanie pochodzące z różnorodnych źródeł, takie jak: niejonizujące promieniowanie z mikrofalówek, linii elektrycznych lub sygnałów radiowych oraz naturalne jonizujące promieniowanie wytwarzane przez substancje w skorupie ziemskiej i przestrzeni kosmicznej. W wypadku medycyny wiele diagnostycznych technologii obrazowania, takich jak: aparaty rentgenowskie lub tomografy komputerowe, zostały zaprojektowane tak, aby wykrywać nieprawidłowości wewnątrz organów ciała i ich działanie opiera się na promieniowaniu.

Wymienione technologie diagnostyczne stają się coraz bardziej popularne. Wykorzystywanie tomografów komputerowych gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich trzydziestu lat z 3 milionów skanów w latach 80. do 70 milionów w roku 2007. Ta liczba podwoiła się w ciągu ostatnich 5 lat. Ponad 4-7 milionów dzieci zostało przebadanych tą metodą i w ciągu najbliższego roku zostanie wykonanych o 10% więcej tego typu badań w wypadku młodych pacjentów.
Wzrastające obawy związane z metodami diagnostycznymi opartymi na promieniowaniu

W 2007r. kontrowersje dotyczące tomografów komputerowych jako wzrastającego źródła promieniowania, a co za tym idzie wzrastającego ryzyka wystąpienia w przyszłości nowotworów, zostały przedstawione opinii publicznej. W badaniu opublikowanym w New England Journal of Medicine, doktor David Brenner, prowadzący autor, podkreślił różne wątpliwości dotyczące znacznego wzrostu wykorzystania tomografów komputerowych dla badań dzieci i dorosłych. Podkreślił, że tylko niewielki odsetek badań okazał się być niezbędny, a w wypadku jednej trzeciej mogły one zostać zastąpione innymi technikami lub nie wykonywane w ogóle. Kolejne badanie opublikowane w tym samym roku, sponsorowane przez National Institutes of Health (NIH) oraz National Cancer Institute (NCI) ocenił, że taka ekspozycja na promieniowanie może doprowadzić do 29 000 nowych przypadków nowotworu w kolejnych latach.

Pomimo ciągle wzrastającej popularności tomografii komputerowej, istnieją nieliczne regulacje dotyczące jej zastosowania. Badanie opublikowane w 2009r. przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) wykazało, że dawki promieniowania w porównaniu z podobnymi testami wykonanymi na różnych aparaturach lub przy odmiennych ustawieniach mogą różnić się nawet trzynastokrotnie, nawet jeżeli testy wykonano na tym samym sprzęcie medycznym. W 2009r. w jednym z większych szpitali przeprowadzono śledztwo FDA związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ponad 200 pacjentów, co zostało spowodowane niewłaściwymi ustawieniami tomografu podczas badań mózgu. Podobne zaniedbania zostały odkryte w innych centrach w USA.
Dlaczego tak wiele badań jest wykonywanych?

Niektóre z powodów, dla których wykonuje się tak wiele badań z wykorzystaniem tomografii komputerowej to ich nieinwazyjność, szybkość wykonania oraz bezbolesność metody wykrywającej zmiany w tkankach oraz rozwoju problemów zdrowotnych. Wiele z nich wykonuje obrazy 3D o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu ułatwione zostaje dokładne przyjrzenie się szczegółom organów wewnętrznych, naczyń krwionośnych, kości i guzów. Co więcej tomografia komputerowa jest łatwa do zastosowania, gdyż skan może zostać wykonany w ciągu kilku sekund, w przeciwieństwie do technologii wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ultradźwięki czy rezonans magnetyczny, które wymagają aby pacjent pozostawał w bezruchu przez dłuższy czas.

Popularność jest również związana z tym, że wielu lekarzy wykorzystuje wielokrotne badanie w celu zabezpieczenia przed oskarżeniami o błędy medyczne. Niektórzy lekarze nie będąc pewnymi, która technika badawcza jest najlepsza dla danych objawów wybiera tomografię komputerową, gdyż pokrywa ona szeroką skalę potencjalnych problemów. Jednakże czasami w wypadku zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci badanie ultradźwiękami jest lepsze i o wiele mniej niebezpieczne niż badanie wykonane tomografem komputerowym. Często wielokrotne skanowania tego samego obszaru stosuje się w celu lepszego przyjrzenia się potencjalnemu problemowi.

Również koszty odgrywają pewną rolę, ponieważ ubezpieczenie ?fee-for-procedure? (?opłata za procedurę?) wynagradza lekarzy wykonujących więcej badań. Wiele centrów komercyjnych promuje coroczne skanowanie całego ciała w celu wczesnego wykrycia chorób. Ich klienci, czasami nazwani ?worried well? (?mocno zaniepokojeni?) pokrywają koszty z własnych środków w celu otrzymania dodatkowego badania. Wielu pacjentów domaga się przeprowadzenia badań, gdyż przyjaciele doświadczający podobnych objawów chorobowych otrzymali skierowanie na takie badanie.

W wielu przypadkach nadużycie technologii opartych na promieniowaniu jest związane z brakiem świadomości dotyczącej ryzyka zdrowotnego. Nawiązując do badania z 2003r. około 75% radiologów i lekarzy z oddziałów ratunkowych znacznie nie docenia dawki promieniowania związanej z badaniem TK. Prawdopodobnie uważają, że ekspozycja na promieniowanie w trakcie badania jest równa lub w nieznacznym stopniu wyższa od zwykłego badania aparatem rentgenowskim. W rzeczywistości dawka otrzymana w wyniku jednego badania tomografem komputerowym może być porównywalna do dawki 500 prześwietleń klatki piersiowej promieniami rentgenowskimi, przy zakresie zależnym od skanowanej części ciała. Na przykład, stosowanie ultraszybkej TK serca w celu zarejestrowania depozytów wapniowych ma o wiele niższą dawkę promieniowania (równe jednemu skanowaniu mammograficznemu) niż angiografia TK, która naraża pacjenta na wielokrotnie wyższe dawki (równoważne 20 badaniom mammografem).

Niektórzy specjaliści, zwłaszcza pracujący z dziećmi, mówią, że ?czują się ślepi, gdy pracują bez? stożkowej tomografii komputerowej. Niektórzy z nich wykorzystują ?fun- factor? (?współczynnik zabawy?) przeglądania obrazów 3D czaszki jako mocny punkt ich praktyki. Specjaliści zajmujący się obrazowaniem mają tendencję zwiększać dawkę promieniowania w celu otrzymania ?nadzwyczajnych? obrazów z większą dawką kontrastu.

Po akceptacji nowych regulacji, Transportation Security Administration (Administracja Bezpieczeństwa Transportowego) będzie skanować wszystkich pasażerów podróżujących liniami lotniczymi skanerami rentgenowskimi, narażając miliony podróżujących na napromieniowanie. Pomimo tego, że ryzyko poszczególnych osób związane z rozwojem nowotworu wywołane promieniowaniem nie jest wysokie, w wypadku milionów skanów wykonanych każdego roku, skumulowane ryzyko dla populacji jest znacznie wyższe, a zatem jest to poważna kwestia dotycząca zdrowia publicznego ze względu na możliwość wystąpienia epidemii zachorowań na nowotwory.
Kogo dotyczy ryzyko?

Ogólnie rzecz ujmując, nie istnieje pojęcie ?bezpiecznego? poziomu wystawienia na promieniowanie. Szczególnie dzieci, młodzież oraz kobiety narażeni są na wyższe ryzyko rozwoju nowotworu pod wpływem promieniowania.

Dzieci i młodzież: Dzieci są 10-krotnie bardziej wrażliwe na tą samą dawkę promieniowania niż dorośli, jednak liczba dzieci wobec których wykonywane są badania TK wzrasta, ponieważ jest to wygodne dla lekarzy i rodziców. Około jedna trzecia dzieci badanych przy pomocy tomografu komputerowego ma 10 i mniej lat. Jednakże ustawienia aparatu rzadko są dostosowywane do potrzeb dzieci. Wiele obaw narosło w zawiązku z badaniami dzieci opartymi na promieniowaniu, wśród których są:

Tułów dziecka jest drobniejszy, przez co zapewnia mniejszą ochronę przed promieniowaniem
Długość życia dzieci jest dłuższa, przez co istnieje większa możliwość okazania się efektów napromieniowania
Niedojrzałe i szybko dzielące się komórki (np. krwinki) oraz rozwijające się układy organów są bardziej podatne na uszkodzenie DNA w wyniku napromieniowania, co zwiększa ryzyko rozwinięcia nieprawidłowości w organach lub chorób

W nawiązaniu do badania doktora Bremera z 2007r., 33% badań TK jest niepotrzebna, czyli, że ok. 1,5-2 miliona dzieci otrzymuje niepotrzebnie wysokie dawki promieniowania, co niesie za sobą skutki uboczne dla zdrowia.

Kobiety: Badacz z UCSF, R. Smith- Bindman przewiduje, że u 1 na 270 kobiet w wieku 40 lat, które przeszły TK serca w celu zbadania naczyń wieńcowych rozwinie jedną z postaci nowotworu, w porównaniu z 1 na 600 mężczyzn w tym samym wieku, którzy zostali poddani tej samej procedurze.

Pomimo tego, że wszystkie organy mogłyby zostać uszkodzone poprzez promieniowanie, to jednak piersi, tarczyca, szpik kostny, organy układu trawiennego i rozrodczego są bardziej wrażliwe na promieniowanie ze względu na ciągły rozwój komórek. Zauważono, że wyższe dawki napromieniowania wykorzystywane do przeprowadzania badań głowy są potencjalnie mniej szkodliwe niż badania jamy brzusznej ze względu na wrażliwość organów.
Radiolodzy jako strażnicy

W typowym scenariuszu pacjent zostaje skierowany do radiologa w celu wykonania określonego badania. Technik wykonuje skan, przygotowuje obrazy i wstępne wyniki dla radiologa oraz je podpisuje, a biuro wysyła rachunek. Rzadko kiedy zwracana jest nadzwyczajna uwaga na takie aspekty, jak: historia choroby pacjenta, objawy, możliwa diagnoza, wiek, wzrost i waga lub czy istnieje lepsza opcja niż skanowanie CT.

Zwiększenie wykorzystania skanowania CT nie zwiększa jakości opieki roztaczanej nad pacjentem, natomiast umieszcza go oraz przyszłe pokolenia na trajektorię nowotworów, chorób serca oraz uszkodzeń genetycznych.

Podczas spotkania Radiological Society of North America (Stowarzyszenie Radiologiczne Ameryki Północnej) w 2010r., w którym udział wzięło 700 radiologów, nalegano, aby rzadziej używać techniki wykorzystujące promieniowanie poprzez kampanię ?Image Wisely? (?Obrazuj Mądrze?). Ta kampania ma nadzieję, że lepiej wyedukowani lekarze i pacjenci doprowadzą do obniżenia narażania się na promieniowanie. International Commission of Radiological Protection (Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej) rekomenduje wykorzystywanie zasady ALARA (?as low as reasonably achievable?- ?minimalny w granicach rozsądku?) w celu ograniczania dawek napromieniowania otrzymywanego przez ludzi. Kompania ?Image Wisely? jest oparta na poprzedniej kampanii zakończonej sukcesem ?Image Gently? (?Obrazuj Delikatnie?) przeprowadzonej w 2008r. Kampania ?Image Gently? zachęca do wykorzystywania protokołów obrazowania celowo dostosowanych do dzieci. Te dwie kampanie głównie skupiają się na standaryzacji protokołów, ograniczając wielokrotne obrazowanie oraz optymalizację wystawienia na promieniowanie w oparciu o każdego indywidualnego pacjenta. Jednakże obecnie wykorzystanie tych rekomendacji jest dobrowolne i wysiłki są wciąż w powijakach. Kontrola wystawienia na promieniowanie oraz zachowania zdrowia zależy wciąż od danego pacjenta.
Co może zrobić pacjent w celu ograniczenia wystawienia na promieniowanie?

Najlepszą obroną jest wiedza i dawka zdrowego sceptycyzmu. Musisz być swoim własnym obrońcą, obrońcą swoich dzieci. Oto niektóre kroki, które możesz od razu podjąć:

Unikaj powtarzalnych badań: Prowadź dokładny rejestr wykonanych badań przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, skanów TK oraz wyników badań. Pacjenci skarżący się na ból w klatce piersiowej, kamienie nerkowe i ból jamy brzusznej, szukający pomocy na pogotowiu, są bardziej narażeni na wielokrotne przeprowadzenie badania.
Udaj się do instytucji zajmujących się ochroną radiologiczną: Niektóre instytucje postępują zgodnie z akredytowanymi protokołami American College of Radiology oraz zapewniają odpowiednie przeszkolenia personelu w zakresie danych aparatów. Jednakże takie świadectwa nie są wymagane wobec wszystkich placówek posiadających tomografy.
Zadawaj pytania:
Jakie informacje chce uzyskać lekarz poprzez badanie TK?
Jak te informacje polepszą diagnostykę/wynik/leczenie choroby?
Czy istnieją inne alternatywne metody w celu uzyskania tych informacji?

Na przykład, kardiologiczna ultraszybka TK wystawia ciało na niższą wartość promieniowania niż angiogram TK. Badanie rezonansem magnetycznym jest tak samo efektywne w celu dostarczenia obrazów wątroby, trzustki i nerek. Rodzice mogą sugerować wykorzystanie ultradźwięków dla dzieci, jako substytutu badań opartych na promieniowaniu, tak często jak to jest możliwe. Zastosowanie zasady ALARA (?minimalny w granicach rozsądku?) jest doradzane w wypadku badań wykonywanych ultradźwiękami. Czy dawka promieniowania zostanie dostosowana do rozmiarów osoby? Dawka powinna być niższa dla dzieci i dostosowana do dorosłych na podstawie współczynnika masy ciała (BMI ).
Czy zasięg skanowania może być ograniczony tylko do danego wycinka ciała?

Ograniczenie narażenia na wielofazowe badania z kontrastem (np. 64 rzędowe skanowanie jest popularne dla badań kardiologicznych).
Rozważ interes finansowy lekarza, jakim jest posiadanie aparatu.

Wielu kardiologów, onkologów i niektórych lekarzy pierwszego kontaktu kupują tomografy komputerowe w celu uzyskania wzrostu swoich dochodów. W wyniku nieodpowiedniego przeszkolenia personelu w zakresie dawek promieniowania, aplikowane są wyższe dawki w celu osiągnięcia dokładniejszych obrazów. Niektóre stany takie jak Kalifornia, Nowy York, Illinois zabroniły tego typu praktyk.

Wykorzystanie tomografii komputerowej do obrazowania

Wykorzystanie badań opartych na promieniowaniu jest ważne w celu diagnozowania i monitorowania pacjentów wysokiego ryzyka. Jednakże obawy rosną, gdy badania są wykonywane na zdrowej populacji dla celów informacyjnych.

Tomografia całego ciała: Osoby dbające o zdrowie często chcą uzyskać tomografię całego ciała, w nadziei szybkiego wykrycia chorób. Oprócz dodatkowych informacji, często takie obrazowanie przedstawia podejrzane wyniki, które ostatecznie mogą okazać się nieszkodliwe, jednakże wcześniej taki pacjent przejdzie wiele inwazyjnych procedur i może być wyjątkowo zaniepokojony.

Mammografia: Pomimo tego, że mammografy pomogły w wykrywaniu i leczeniu wielu przypadków nowotworu piersi, należy pamiętać, aby kobiety rozmawiały ze swoimi lekarzami o warunkach i częstotliwości badań mammograficznych. Promieniowanie mammografu może być zróżnicowane i czasami może być równe promieniowaniu 75 zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej. Rozważając stosunek ryzyka do korzyści i kosztów, regularna, coroczna mammografia u kobiet powyżej 40 roku życia nie musi być niezbędna. Studia porównawcze dotyczące wykrywania nowotworu piersi w USA oraz UK wykazały, że pomimo tego, iż wskaźnik wykrywania nowotworów był porównywalny, to wyniki fałszywie dodatnie były dwukrotnie wyższe w USA. Ocena wyników badań mammograficznych powinna być pozostawiona doświadczonym lekarzom, co może zaoszczędzić pacjentom obciążenia psychicznego oraz finansowego.

Obrazowanie nowotworu płuc: Pierwsze odkrycia badań rządowych przedstawionych w listopadzie 2010r. wskazały, że coroczna tomografia komputerowa obecnych i byłych palaczy może obniżyć ryzyko śmierci w wyniku raka płuc i innych przyczyn. W rezultacie, bez właściwej oceny środowiska naukowego i potwierdzenia odkryć tych badań, wiele komercyjnych centrów badań rozpoczęły reklamowanie tego typu obrazowania dla szerszej populacji, włączając w nie osoby niepalące. Podobnie jest w wypadku pozostałych badań wykonanych tomografem komputerowym: oprócz niekoniecznego napromieniowania, istnieje możliwość otrzymania fałszywych wyników lub wykrycie tylko łagodnych zaburzeń. Takie obrazowanie oraz ?leczenie? chorób, które nie zaistniały, mogą być bardziej krzywdzące niż przydatne.

Jest rzeczą ważną, aby zdiagnozować i zapobiec chorobom wykorzystując odpowiednie odkrycia w technologiach medycznych. Należy też pamiętać, że zawsze korzyści technik opartych na promieniowaniu powinny być większe niż ewentualne ryzyko.
Konsekwencje uszkodzeń komórek w wyniku promieniowania

Szkodliwy wpływ jonizującego promieniowania na nasze komórki może zostać streszczone do następujących punktów:

Jonizujące promieniowanie może wywołać uszkodzenie na dwa sposoby:
Bezpośrednio: Promieniowanie uszkadza makromolekuły komórkowe, np. DNA i białka, co prowadzi do mutacji DNA i śmierci komórki
Pośrednio: Promieniowanie współdziała z wodnymi molekułami w komórce, wytwarzając wolnorodnikowy niestabilny nadtlenek wodoru (H2O2), który wywiera toksyczny wpływ na komórkę i może ją uszkodzić lub zabić.
Promieniowanie wywołujące powstawanie nowotworu może zadziałać na dwa sposoby:
Efekt inicjacji: Promieniowanie może wywołać mutację genetyczną, która może zmienić normalne, szybko rozwijające się komórki w komórki przedrakowe, które mogą prowadzić do powstania nowotworu. Dzieci i młodzież są bardziej podatni na ten efekt.
Efekt pobudzania: Ten efekt może być bardziej aktywny u dorosłych, u których już wcześniej pojawiły się komórki rakowe. Promieniowanie zewnętrzne pobudza wzrost i rozwój tych komórek.

Jak chronić komórki ciała przed nieuniknionym promieniowaniem

Wprowadzenie synergicznego programu odżywczego przed skanowaniem. Składniki odżywcze, a zwłaszcza przeciwutleniacze, takie jak: witamina C, A oraz E, wyciąg z zielonej herbaty, kwercetyna i inne zapobiegają formowaniu się wolnych rodników tlenowych i zmniejszają toksyczność już utworzonych wolnych rodników, a co za tym idzie zapobiegają uszkodzeniom komórek na wiele sposobów.

Witaminy C, A oraz E- Oprócz innych właściwości, witamina C odgrywa najważniejszą rolę w zapobieganiu genetycznych uszkodzeń chromosomów, ale również chroni komórki szpiku kostnego. Działa synergicznie z przeciwutleniaczami, takimi jak: witaminy A i E, zapobiegając śmierci zdrowych komórek wywołanej promieniowaniem i równoczesnie wywołuje zaprogramowaną śmierć komórki (apoptozę) w uszkodzonych komórkach.
Aktywne składniki roślinne:

Ekstrakt zielonej herbaty w sposób unikalny zapewnia ochronę szybko rozwijającym się komórkom układu pokarmowego i szpiku kostnego oraz zmniejsza szkodliwe skutki promieniowania.
Kwercetyna zapewnia ochronę chromosomom i mitochondrialnemu DNA.
Kurkumina chroni normalne komórki przed uszkodzeniem wywołanym promieniowaniem, jak i wzmacnia aktywność genów odpowiedzialnych za śmierć komórek rakowych.

Inne komórkowe składniki odżywcze:

N-acetylocysteina (NAC) jest znana z synergicznego działania z witaminą C i E w celu ochrony komórek, nawet jeżeli zostaje przyjęta po napromieniowaniu.
Cynk i magnez są kofaktorami naturalnych enzymów przeciwutleniaczy, które są ważnymi komponentami komórkowego systemu obrony. Cynk chroni szpik kostny, a zwłaszcza krwinki przed uszkodzeniem, a jednocześnie komórki nowotworowe tej ochronie nie podlegają. Cynk i magnez razem tworzą silną ochronę dla komórkowych mitochondriów, które zaopatrują komórki w bioenergię.

Pomimo tego, że wiele z powyższych badań jest wciąż na etapie badań laboratoryjnych, już teraz rekomenduje się pilotom, załogom samolotów i astronautom przyjmowanie wysokich dawek przeciwutleniaczy. Jednakże ze względu na brak świadomości wśród lekarzy, podobne postępowanie nie jest rekomendowane pacjentom.

Podczas gdy wskazówki dotyczące tego, kto powinien, a kto nie powinien być poddany badaniu tomografem komputerowym, jakie są dokładne wskazania oraz częstotliwość, są wciąż niejasne, nasza wiedza i otwarta dyskusja z lekarzami pierwszego kontaktu jest kluczem do minimalizowania ryzyka niesionego przez te metody diagnostyczne. Dodatkowo niezwykle istotną rzeczą jest zapewnienie przyjmowania optymalnej dziennej dawki przeciwutleniaczy oraz jej zwiększenia, gdy jest to konieczne.

Lek. med.Bilwa Bhanap, Dr Aleksandra Niedzwiecki
Naukowy Instytut Medycyny Komórkowej Dr Ratha
Santa Clara, Kalifornia

Bibliografia:

Brenner D, Hall E. Computed Tomography: An Increasing Source of Radiation Exposure. New England Journal of Medicine 2007; 357:2277-84
Smith-Bindman R, Lipson J, Marcus R, Kim KP, Mahesh M, Gould R, Berrington de González A, Miglioretti DL. Radiation dose associated with common computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of cancer. Arch Intern Med. 2009 Dec 14;169(22):2078-86.
Smith-Bindman R, Chu PW, Miglioretti DL, Sickles EA, Blanks R, Ballard-Barbash R, Bobo JK, Lee NC, Wallis MG, Patnick J, Kerlikowske K. Comparison of screening mammography in the United States and the United Kingdom. JAMA. 2003 Oct 22;290(16):2129-37.
National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM, Berg CD, Clapp JD, Clingan KL, Gareen IF, Lynch DA, Marcus PM, Pinsky PF. Baseline characteristics of participants in the randomized national lung screening trial. J Natl Cancer Inst. 2010 Dec 1;102(23):1771-9. Epub 2010 Nov 22.
Yong LC, Petersen MR, Sigurdson AJ, Sampson LA, Ward EM. High dietary antioxidant intakes are associated with decreased chromosome translocation frequency in airline pilots. Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1402-10. Epub 2009 Sep 30.
Shuryak I, Sachs RK, Brenner DJ. Cancer risks after radiation exposure in middle age. J Natl Cancer Inst. 2010 Nov 3;102(21):1628-36. Epub 2010 Oct 25.
Brenner DJ. Slowing the increase in the population dose resulting from CT scans. Radiat Res. 2010 Dec;174(6):809-15. Epub 2010 Aug 23.
Brenner DJ. Should we be concerned about the rapid increase in CT usage? Rev Environ Health. 2010 Jan-Mar;25(1):63-8.
Okunieff P, Xu J, Hu D, Liu W, Zhang L, Morrow G, Pentland A, Ryan JL, Ding I. Curcumin protects against radiation-induced acute and chronic cutaneous toxicity in mice and decreases mRNA expression of inflammatory and fibrogenic cytokines. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 Jul 1;65(3):890-8.
Velio?lu-O?ünç A, Sehirli O, Toklu HZ, Ozyurt H, Mayada?li A, Ekşio?lu-Demiralp E, Erzik C, Cetinel S, Ye?en BC, Sener G. Resveratrol protects against irradiation-induced hepatic and ileal damage via its anti-oxidative activity. Free Radic Res. 2009;43(11):1060-71.
Tobi SE, Gilbert M, Paul N, McMillan TJ. The green tea polyphenol, epigallocatechin-3-gallate, protects against the oxidative cellular and genotoxic damage of UVA radiation. Int J Cancer. 2002 Dec 10;102(5):439-44.

? 2010 by Dr. Rath Health Foundation

p.s. Kto z Internautów chciałby się zapoznać z zasadami medycyny komórkowej Dr Ratha prosze o listy w tej sprawie: Jacek Roik, roik@roik.pl , tel. 14 , 655 84 49, 19.00- 21.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>